Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil

Din Sinaxar – azi, 8 noiembrie: pomenirea Soborului mai-marilor Arhistrategi (Arhangheli) Mihail şi Gavriil (şi Rafail), şi al tuturor cereştilor puteri celor fără de trup

şi Ziarul Lumina – Calendarul zilei | Luni, 08 Noiembrie 2010 – Sărbătoarea îngerilor

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este sărbătoarea pe care Biserica o dedică îngerilor. Astfel, în data de 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci, totodată, toate cetele îngereşti.

Ziua de 8 noiembrie, ca sărbătoare a îngerilor, a fost prăznuită de Biserică începând cu secolul al V-lea.

Sărbătoarea se numeşte “Soborul Sfinţilor Arhangheli“, deoarece aminteşte de felul în care a pus capăt Sfântul Arhanghel Mihail revoltei îngerilor răi/decăzuţi:

“La adunarea celor 9 cete: Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stapâniile, Începătoriile, Puterile, Arhanghelii şi Îngerii

Mihail = מיכאל‎ “Cine este precum / asemenea lui Dumnezeu?”
preaîncuviinţatul mai-marele peste cetele puterilor celor fără de trup
,

de vreme ce pizmaşul şi luptătorul împotriva mântuirii noastre, înălţându-se s-a mândrit
împotriva Ziditorului său şi a zis: “Pune-voi scaunul meu deasupra norilor” [şi lăudându-se că “voi fi asemenea cu Cel înalt”, a căzut din cinstea de arhanghel
(precum grăieşte Domnul “Văzut-am pe satana ca fulgerul din cer căzând”).
Asemenea cu el şi ceata ce era sub el, înălţându-se, a căzut];

Mihail, păzind Credinţa către Domnul şi arătând multă nevoinţă spre neamul nostru,
a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca să fie mai mare peste
cetele înţelegătoare
;

Că văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele îngereşti şi a zis: ““Să luăm aminte!
Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi şi să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte noi, cei ce suntem zidiţi, ce au pătimit cei ce erau cu noi, care până acum au fost lumină, şi acum s-au făcut întuneric
“;

După ce a rostit aceste cuvinte, toate cetele îngereşti au început să cânte cântare de laudă: “Să luăm aminte: Lăudat-au cu glas pe Domnul tuturor” – această conglăsuire a sfinţilor îngeri s-a numit sobor îngeresc, “adică luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună şi cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime”

Acesta dar, marele folositor şi de bine-făcător mântuirii noastre, înmulţind şi întinzând spre mulţi multe faceri de bine mântuirii, s-a arătat la mulţi văzându-se: Că s-a arătat lui Avraam şi lui Lot la pustiirea şi pierderea Sodomei; Arătatu-s-a lui Iacov când fugea de fratele său; Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israel, când se izbăveau şi au scăpat de robia şi de chinul egiptenilor; Arătatu-s-a lui Valaam, când mergea să blesteme pe Israel; Şi către Iosua al lui Navi a zis, când l-a întrebat: “Eu, Arhistrategul puterilor Domnului, acum am venit”; Acesta a cufundat de tot şi râurile ce se revărsaseră de păgâni asupra aghesmei şi a locaşului de închinare. Se află şi altele multe ce se spun despre el în Sfânta Scriptură. Pentru aceasta şi noi, având pe acesta ajutor şi păzitor vieţii noastre, prăznuim astăzi preacinstitul lui praznic.

Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi şi pe prea frumosul şi prea veselitorul Arhanghel Gavriil = גַּבְרִיאֵל “Dumnezeu este Puterea/Tăria mea”.

Pentru că şi acesta multe faceri de bine a făcut neamului omenesc, atât în Legea Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în proorocia lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, când tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pentru împăraţii mezilor şi ai perşilor şi ai elinilor: “Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe Daniil) să înţeleagă vedenia” (Daniil. 8, 16). Şi iarăşi acelaşi Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil că după şaptezeci de săptămâni de ani, adică după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are să vină Hristos. “Şi iată, zice Gavriil, bărbatul pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de seară. Şi m-a făcut să înţeleg şi celelalte” (Daniil 9, 21).

Acesta este cel care a binevestit femeii lui Manoe că are să nască pe Samson. Acesta este cel care a binevestit lui Ioachim şi Annei că au să nască pe Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea.

Iar în Legea Nouă, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului tămâierii, că va naşte pe marele Ioan înaintemergătorul.

Acesta a hrănit şi pe pururea Fecioara Maria doisprezece ani înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană cerească.

Acesta însuşi a binevestit Născătoarei de Dumnezeu că va naşte de la Duhul Sfânt pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat lui Iosif în vis, precum zic mulţi, şi i-a zis să nu se teamă, ci să ia pe Maria, femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat şi pastorilor şi le-a binevestit, că S-a născut Hristos Mântuitorul lumii. Acesta şi în vis a zis lui Iosif să ia pruncul şi pe Mama lui şi să fugă în Egipt. Şi iarăşi acesta însuşi i-a zis să se întoarcă în pământul lui Israel.

Mulţi însă din sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de cântări socotesc că dumnezeiescul Gavriil a fost şi îngerul cel îmbrăcat în veşmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului lui Iisus, Dătătorului de Viaţă, şi a şezut deasupra ei. Şi el a fost cel care a binevestit mironosiţelor învierea Domnului. Şi ca să spunem mai cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din început până în sfârşit.

Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos îl prăznuieşte pe el, împreună cu Arhanghelul Mihail, şi cheamă harul şi ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul şi rugăciunile lor, şi în veacul de acum să aflăm scăpare de rele, şi în cel ce va să fie să ne învrednicim de bucuria cerească şi de împărăţie. Amin.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s